Viva Credit

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КАМПАНИЯ “СТАНИ ЗВЕЗДА С НОВАТА РЕКЛАМА НА ВИВА КРЕДИТ”

I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

1. Организатор на кампанията е „Вива кредит” ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201995287, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ No 28, офис 73Г, представлявано от Управителя Десислава Страхилова Димитрова.

2. Решението на „Вива Кредит” ООД за провеждане на кампанията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА

1. Настоящата кампания се провежда на територията на Република България.

III. ЦЕЛ НА КАМПАНИЯТА

1. Кампанията „Стани звезда с новата реклама на Вива Кредит“, наричана по-долу за краткост „Кампанията“, цели да предостави на потребителите възможност да участват в кастинг на живо или чрез уебсайт за запис на рекламен видео клип, по предварително зададен сценарий и съответно да качат този запис публично на уебсайта www.istinskareklama.com. Тези видео клипове, отделни идеи, кадри и/или фрагменти от тях, след като предварително бъдат селектирани от Организатора, могат по преценка на Организатора да бъдат поместени в рекламни формати, излъчвани в национален ефир, споделяни в социалните мрежи и/или в други канали за комуникация.

2. Участието в Кампанията не е обвързано със закупуването на стоки и/ или услуги от Вива Кредит.

IV. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА

1. Кампанията ще се проведе в периода от 06.03.2018 до 18.03.2018 г.*

V. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА

1. В кампанията могат да вземат участие физически лица, навършили 18 г., след направена регистрация на сайта на Кампанията – www.istinskareklama.com или след явяване на кастинг на живо съгласно настоящите Правила.

VI. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

1. Правилата на Кампанията са задължителни и еднакви за всички участници.

2. За да заяви участие в Кампанията, всяко лице, което отговаря на условията по т.V, следва да се яви на кастинг на живо или да се регистрира на www.istinskareklama.com, да се съгласи с настоящите правила и условия, като Стъпките, които трябва да се изпълнят за извършване на онлайн регистрацията, са следните:

2.1. Потребителят влиза на интернет адрес www.istinskareklama.com

2.2. Попълва формата за регистрация
2.3. Натиска бутона „Качи видео“, за да качи видео с препоръчителна дължина до 60 сек.
2.4. Потвърждава съгласието си с настоящите Правила и условия за провеждане на кампанията. 2.5. Натиска бутона „Кандидатствай“.

Важно! Препоръчителната дължина на видеото трябва да бъде около 60 секунди. Видео клипове, по-дълги от посочената дължина, могат да не бъдат селектирани и одобрени за участие в кастинга, публикуване на интернет страницата www.istinskareklama.com, излъчване в национален ефир, споделяне в социалните мрежи и/или в други канали за комуникация.

3. Потребител може да качи неограничен брой видеоклипове в периода на Кампанията, при условие, че потребителят следва описаните в т.2 стъпки.

4. Видеото следва да отговаря на морала и добрите нрави, да не е от еротичен и/или порнографски характер или да внушава насилие, национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост, възхваляваща или оневиняваща жестокост, насилие, или такава, която е в противоречие с българското законодателство, обществения ред и добрите нрави. Изпратено видео, което противоречи на горните изисквания, няма да бъде одобрено и публикувано на уебсайта.

5. Организаторът не носи отговорност за изображението и/ или съдържанието на видео клиповете, както и в случаи че има нарушени авторски права от участник в Кампанията, използвал и публикувал чуждо неавторско видео.

6. В случай че видеото показва лице, различно от автора, последният отговаря за полученото съгласие на изобразеното лице, респ. от негов родител или настойник, в случай че лицето е малолетно или непълнолетно. Организаторът не носи отговорност за публикуването в Кампанията на изображенията на лица или тяхното видео заснемане, чието съгласие не е било надлежно предоставено, в т.ч. публикуването на видео/снимки на малолетни или непълнолетни лица. Всеки участник в настоящата Кампания носи отговорност при публикуване на своето видео за спазването и ненарушаване на авторските права, в т.ч. получаване на съгласие от изобразеното лице при портретна фотография или видео заснемане, респ. от негов родител или настойник, в случай че лицето е малолетно или непълнолетно.

7. С качването на видео участникът в Кампанията декларира и гарантира, че същото е лично авторско и се съгласява видеото му да бъде променяно, редактирано и използвано от Вива Кредит, както за целите на Кампанията, така и за изготвяне на други видео формати, допълнително редактирани и озвучени, и публикувани в комуникационните канали на Организатора (без списъкът да е изчерпателен – рекламни формати, излъчвани в национален ефир, уебсайт, официални профили в социалните медии на Организатора) и/или в реклама на Организатора. Организаторът ще се придържа към запазването на смисъла на първоначално каченото видео и гарантира, че видеото няма да бъде изменяно по начин, който би дискредитирал участника.

8. С качването на видеото участникът в кампанията е запознат, че същото ще бъде публикувано и публично видимо на интернет страница www.istinskareklama.com и дава съгласието си за това. Участникът е запознат и е съгласен по преценка на Организатора каченото от него видео да бъде публикувано в социални мрежи и уебсайтове.

9. След качване на видеото чрез регистрационната форма то е в режим на изчакване на проверка от Организатора. През този период видеото е видимо единствено за автора и не се вижда в списъка с публичните видео клипове, достъпни за разглеждане от всеки посетител на сайта.

10. Организаторът проверява качения видеоклип за съответствие с правилата в срок до 3 работни дни. В резултат на проверката, видеото може да бъде одобрено и публикувано на интернет страницата www.istinskareklama.com, ако след проверката е установено, че видеото отговаря на настоящите Правила и условия, и е свързано със съответната тема на Кампанията.

11. Ако видеото не отговаря на горните изисквания и не бъде одобрено, Организаторът няма задължение да уведомява участника за причините за това. В този случай видеото остава видимо само за участника и не се публикува за разглеждане от други потребители.

12. При желание за участие в Кампанията участникът следва да се регистрира на сайта на Кампанията, като доброволно предоставя своите лични данни – име и фамилия, имейл, телефон, възраст, населено място и видео с изображение на автора, като изрично и доброволно се съгласява, че предоставените лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от Организатора за целите на настоящата

Кампания, включително да получава повиквания и съобщения за целите на настоящата Кампания. Участникът в Кампанията се съгласява имената, с които се е регистрирал в Кампанията, да бъдат обявявани в публичното пространство, в т.ч. информационните канали на Организатора без списъкът да е изчерпателен – рекламни формати, излъчвани в национален ефир, уебсайт, официални профили в социалните медии на Организатора), както и рекламни формати, излъчвани в национален ефир. При регистрация за участие в Кампанията участникът се съгласява, че личните му данни могат да бъдат използвани от Организатора с цел изпращане на участника на търговска, маркетинг и друга информация за промоционалните кампании на Вива Кредит.

13. Организаторът се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в кампанията да спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използва личните данни на потребителите само за целите, посочени в настоящите условия и правила.

14. С регистрацията си в Кампанията и публикуването на видео, участникът доброволно и изрично се съгласява с използването на видеото от Организатора, в това число на използването на идеи, кадри и фрагменти от него, с изменянето му, изцяло или частично, с добавяне на допълнително съдържание, със споменаването на случки и събития в друго видео, в това число използване и показване на авторски снимки и видео, включително с рекламна цел от Организатора в рекламни формати, излъчвани в национален ефир, корпоративния сайт, уебсайтове, официални профили в социалните медии на Организатора и, както и във всички канали, които Организаторът намира за релевантни, без да е необходимо Организаторът да уведомява участниците затова.

15. Организаторът не носи отговорност за валидността на данните, предоставени от участниците при регистрацията в Кампанията.

16. Организаторът предоставя на участниците възможност да участват в кастинг на живо, който ще се проведе, както следва:

- 17 и 18 март 2018 г. от 09:00 до 17:00 ч. – Офис на „Вива Кредит“ ООД, гр. София, бул. „Ломско шосе“ No 184 (до метростанция Бели Дунав);

- 17 март 2018 г. от 09:00 до 17:00 ч. - Офис на „Вива Кредит“ ООД, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ No75

- 17 март 2018 г. от 09:00 до 17:00 ч. - Офис на „Вива Кредит“ ООД, гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, бул. „Шипка“ (супермаркет Триумф)

- 17 март 2018 г. от 09:00 до 17:00 ч. - Офис на „Вива Кредит“ ООД, гр. В. Търново, ул. „Никола Габровски“ No2

- 18 март 2018 г. от 09:00 до 17:00 ч. - Офис на „Вива Кредит“ ООД, гр. Бургас, ул. „Фердинандова“ No29

- 18 март 2018 г. от 09:00 до 17:00 ч. - Офис на „Вива Кредит“ ООД, гр. Плевен, ул. „Данаил Попов“ No14

17. При провеждане на кастинга Организаторът със свои техника и средства ще заснеме видеоклип на всеки от явилите се участници при описаните по-горе условия. При засилен интерес с предимство ще се ползват по-рано пристигналите участници.

18. За клиповете, заснети при провеждането на кастингите на живо, се прилагат разпоредби на настоящите Правила и условия за провеждане на Кампанията. Участниците са запознати и се съгласяват, че клиповете ще бъдат публикувани при условията т.7 и т.8 на раздел VI.

19. Всеки участник има право да поиска от Организатора видеоклипът с негово участие да бъде премахнат, а предоставените предоставени от него лични данни да бъдат унищожени с изпращане на заявка до имейл: marketing@vivacredit.bg. При получаване на заявка съгласно предходното изречение Организаторът премахва видеоклипа и унищожава личните данни в срок до 3 работни дни.

VII. ИЗБИРАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ

1. След приключване на кампанията Организаторът преглежда видеоклиповете на всички, участващи в онлайн кастинга и в кастингите на живо лица. В срок до 20 работни дни от приключване на кампанията обявява 5 лица, които да участват в заснемането на реклама на „Вива Кредит“ ООД по 5 предварително зададени сценария. За всеки сценарий Организаторът избира един участник, който да изпълни съответната роля. Избирането на участник за съответната роля е в съответствие с желанието на кандидата, посочено в заснетия при провеждане на кастинга видеоклип. Организаторът си запазва правото да прави промени по предварително обявените сценарии.

2. Участниците се избират от комисия, състояща се от представители на „ХЕНД ПЛЕЙД” ООД и "Трайбъл Уърлдуайд" ООД, „Вива кредит“ ООД.

3. Критериите, по които ще бъдат определени участниците по т.1 са: артистичност, сценично представяне.

4. Имената на избраните участници ще бъдат обявени на Facebook страницата на Организатора - https://www.facebook.com/VivaCreditBG в срок до 20 работни дни от приключване на кампанията.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Настоящите условия и правила са публикувани на сайта на кампанията www.istinskareklama.com

2. Организаторът на кампанията има право, с което участниците се съгласяват, да променя и допълва настоящите условия и правила по всяко време, като публикува съответните изменени/допълнени условия и правила на www.istinskareklama.com. Промените влизат в сила от момента на публикуването им.

3. Всеки участник в Кампанията се съгласява и приема, че заснемането на лично авторско видео може да породи допълнителни разходи за него/ нея от различен вид (напр. транспортни разходи и др.), които не се покриват от Организатора. Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка със заснемането на видеото.

4. Организаторът си запазва правото да предприеме всички необходими мерки в случай на измама или опити за измама, които могат да рефлектират негативно върху имиджа на Кампанията и/или на Организатора. Всеки опит за измама и/или незаконосъобразни действия ще доведе до недопускане на участника до сайта на Кампанията, за което последният ще бъде уведомен от Организатора на имейла, с който участникът е регистриран в кампанията.